facebook-iconlinkedin-icontwitter-iconyoutube-icon

Die ontwikkeling van leierskap lê ons na aan die hart. Ons leiervoogde is Mnr Marnus Putter en Mev Jana Uys

Reg deur die jaar word daar gepoog om van 'n groot verskeidenheid leerders gebruik te maak in leierposisies, bv. klasleier, spankaptein, medialeiers, skolierpatrollie, ens. Die leerders word ondersteun deur die personeel en ontvang opleiding waar nodig.

Uit die hele graad 6 groep word 32 leerders aangewys as die skoolleiers vir die volgende jaar. Ons het 'n unieke stelsel by die skool waar daar wyer gekyk word na die moontlike leierskappe van die leerders.

Ons leerders behaal groot sukses in die Hoërskool as gekyk word hoe 'n groot persentasie Bakies by verskillende hoërskole as leiers aangewys word.

LEIERIDENTIFISERING EN OPLEIDING

Vanaf graad.1 word leerders, wat oor leierseienskappe beskik, deur personeel geïdentifiseer.   Hierdie identifisering geskied binne skoolverband, maar ook buite kurrikulêr, dit wil sê op die sportveld, koor, ens. Hierdie leierseienskappe word in die leerderprofiel aangeteken.
Daar moet gepoog word om hierdie leerders te betrek by opleidingskursusse om leiervaardighede verder te ontwikkel.

A. DIENSGROEPE
• Aan die einde van graad 5 word alle leerders in dié graad in diensgroepe ingedeel.
• Die leerders sal kwartaalliks wissel, dus sal graad 6 leerders die geleentheid kry om in vier verskillende diensgroepe diens te kon verrig het.
• Daar moet soveel moontlik kursusse en opleidingsgeleenthede aan hierdie leerders gebied word.
• Aan die einde van gaad6 word diensgroepwerk in aanmerking geneem by ‘n leerder se betrokkenheid.

GEBOUE EN TERREINE
Toesig by kleedkamers
Netheid van kleedkamers
Netheid van terrein
Opruim na funksies
Uitplaas van asblikke

FUNKSIES
SPORT
Doen diens waar nodig bv atletiekhulp
Help met voorbereiding van veld
Uitdra van tafels en stoele
Help met opruim
KULTUUR
Pak stoele op Maandae en Woensdae in saal
Afstof en poleer van kateder
Opruim van verhoog
Hulp met kultuurfunksies
Opruim na kultuurfunksies
VERVERSINGS
Ruim personeelkamer op
Sit koppies reg in personeelkamer in die oggend
Help met bedien van verversings met sport -  en kultuurdae

MEDIALEIERS
Doen diens in Media soos nodig
Pak boeke weg
Kontroleer rakke en hou netjies
Bevorder die gebruik van die Media

 

SKOLIERPATROLLIE
Stiptelik op pos wees
Netjies en korrek aangetrek wees
Diens flink verrig
Verantwoordelik op te tree
Selfdissipline toe te pas
Versorging en instandhouding van uniforms en apparaat.
Tree beleefd maar streng op.

KLANK
Klankapparaat op te stel waar nodig
Klankapparaat te versorg
Apparaat skoon en netjies te hou
Seker te maak dat alle apparaat weggepak is na ‘n funksie.
Klankkamer te versorg en netjies te hou.
Maandae en Woensdae, met saalopening apparaat uit te pak.

B. AANWYS VAN KLASLEIERS
• Daar moet kwartaalliks klasleiers vir klasse aangewys word.
• Die leerders nomineer 3 seuns en 3 dogters.
• Daarna stem die klas.
• Die seun en dogter met die meeste stemme is die klasleiers vir ‘n kwartaal.
• Tydens die eerste opening van elke kwartaal word die klasleiers in die saal bekendgemaak.
• Hulle ontvang ‘n klasleierbalkie, wat aan die einde van die kwartaal teruggegee word.
• Hulle hou kwartaalliks vergadering, soos nodig.

C. IDENTIFISERING VAN SKOOLLEIERS
• Gedurende September/Oktober vind die identifisering van die skoolleiers plaas.
• Alle graad 6-leerders word betrek by die identifisering.
• Ouers/Voogde word skriftelik in kennis gestel.

KRITERIA WAT GEBRUIK WORD VIR DIE AANWYS VAN SKOOLLEIERS

1. AANVAARDING
2. BETROKKENHEID
3. LEIER- EN SOSIALE-VAARDIGHEDE

1. AANVAARDING
• Alle graad 6-leerders en graad 7-leiers neem deel.

• Alle graad  6-leerders en graad 7-leiers het die geleentheid om vir 12 seuns en 12 dogters,as leiers te stem.
• Hierdie stemming geskied op ‘n vooraf opgestelde ,getikte en gedupliseerde vorm waarvan daar slegs een aan elke leerder gegee word.
• Die stembriewe word op ‘n gegewe dag in September/Oktober deur alle graad 6- leerders in hulle registerklasse voltooi.
• Elke registeronderwyser neem hul klas se stembriewe in en oorhandig dit aan die graad 6-graadhoof.
• Die graad 6-voogonderwysers en DPO tel en dra die stemme oor op ‘n klaslys.
• Na elke leerder se stemme getel is, word die leerder met die meeste stemme se totaal gelykgestel aan 100%, die res van die leerders se stemme word dan as ‘n persentasie van 100% uitgedruk.
• Die stempersentasie:
HUIDIGE LEIERS  :  10%
GR. 6-LEERDERS  :  90%
• Die stemme wat elke leerder behaal het word oorgedra op ‘n alfabetiese naamlys.
• Personeel wat vir die gr 6 leerders skoolhou kry die geleentheid om ook vir die leerders te stem, hulle stem tel 70% .
• Alle personeel wat betrokke is by die graad 6 werksgroepe en buite - kurrikulêre aktiwiteite aanbied kry ‘n stem van 30%

2. BETROKKENHEID
• Elke graad 6-registeronderwyser help hulle leerders om die lys van betrokkenheid te voltooi.
• Dit tel gewoonlik uit 20 punte en elke aktiwititeit tel 1 punt.  (Aktiwiteite mag van jaar tot jaar verskil, sien voorbeeld aanhangsel A).
• Die leerder met die hoogste totaal, se totaal word gelykgestel aan 100% en die res van die leerders se totale word dan as ‘n persentasie van 100% uitgedruk.
• Die % vir betrokkenheid word ook oorgedra op ‘n alfabetiese naamlys.

3. LEIER- EN SOSIALE VAARDIGHEDE
• Hierdie vaardighede behels die volgende:
INISIATIEF;  KENNIS;  BESLUITNEMING;  BEPLANNING;  ORGANISASIEVERMOë;  HULPVAARDIGHEID; SAMEWERKING; HANTERING VAN DRUK EN SPANNING, ENS.
• Alle leerders gaan die toetse vir hierdie vaardighede aflê.
• Die identifisering word deur ‘n buite maatskappy hanteer.
• ‘n Naamlys word aan die skool gegee.
• Weereens word die punte verwek na 100%

D. VASSTELLING VAN LEIERS
1. Al die graad  6-leerders is nou beoordeel na aanleiding van stemme leerders (100), stemme personeel (100), betrokkenheid (100),  en leieridentifisering (100).
2. Die totale word opgetel.
3. ‘n Nuwe lys word saamgestel met die 20 seuns en 20 dogters (numeries van hoogste tot laagste gerangskik) met die hoogste puntetotaal
i. dit is die hoë profielleiers
ii. as daar ‘n klag van ernstige gedragsoortreding teen enige van bogenoemde leerders is, sal die leerder se naam van die lys verwyder word en ‘n volgende leerder sal na die lys opgeskuif
4. Die 24 leiers word nou aangewys.

E. BEKENDMAKING VAN LEIERS

Nadat bogenoemde naamlys aan die skoolbestuur en personeel, vir goedkeuring voorgelê is, sal die leiers tydens  die eerste saalopening daarna, aan die leerders bekend gemaak word  
Elke nuutgekose leier sal ‘n brief van gelukwensing, aan hulle ouers, ontvang.

F. INHULDIGING VAN LEIERS

1. ‘n leierinhuldigingsfunksie sal deur die DPO/leiervoog gereël word.
2. Dit sal op ‘n weeksaand in die skoolsaal aangebied word
3. Die leiers (nuutverkose en huidig) en hul ouers sal uitnodigings ontvang
4. Daar sal amptelik van die huidige leiers afskeid geneem word en die nuutverkose leiers sal  ingehuldig word.
5. Met die inhuldiging ontvang die nuwe leiers hulle leierbande en balkies.

G. AANWYSING VAN HOOFLEIERS

1.  Leiers gaan aan die begin van die jaar op ‘n leier opleidingskamp.
2. Na afloop van die kamp word hoofleiers en onderhoofleiers genomineer. 
3. Hierdie nominante word aan die personeel voorgelê wat dan d.m.v ‘n stem vir die hoof - en onder hoofleiers stem.
4. Tydens die eerste saalopening hierna word die hoof -  en onder - hoofleiers aangekondig.


  1. NUUT
  2. KOLLIG
  3. POPULER
GR RR - ONS BEKKIGE BITZI'S
IMG 20220112 WA0063Om in jou 40ste verjaarsdag jaar met iets nuuts by die skool te begin is altyd iets vir die boeke. Ons eerste Gr. RR klas sien die lig in Jan 2022. Die klas groei binne die eerste kwartaal van 16...
Lees verder...
FIETSRY
FCD0DADA BE41 FBAE 920D 62466D247CD7 oBakies begin in 2021 met fietsry as 'n buitemuurse aktiwiteit. Sommige leerders neem sommer net vir die lekkerte deel aan wedrenne en dan het ons leerders wat dit reeds ernstig opneem en 'n 10km...
Lees verder...
LENTE TRAP/DRAF/STAP DAG 2020
Ons kon nie veel sosiale aktiwiteite in 2020 doen nie maar op 5 September 2020 trap/stap/draf die Bakies altesaam 1 469km. Die uitdaging was eenvoudig: Skryf in om op 5 Sep 2020 met jou gesin te...
Lees verder...
GR R PUTT PUTT BAAN
IMG 5939Daar is nie nog so 'n cool plek om by te wees soos by Gr R in Bakieland nie! Ons het ook in Junie 2015 ons eie putt putt baan vir die Gr R leerders gebou! Dit bevorder natuurlik groot en klein...
Lees verder...
GESINSAKTIWITEITE
ma dogter potOp 19 Maart 2020 gaan ons Lion King onder die sterre kyk as familie! Groot sukses word behaal met ouer en kind aktiwiteite. Aandag word geskenk aan Pa en Seun verhouding wat deurlopend geoefen...
Lees verder...
HULLE IS HIER
PhotoCollage 20190703 152622355Bakies het sy eie 2 gelukbringers…Die Blitzi's. Blitzi is van die planeet Bakelonia. 'n Blitzi is nie 'n seuntjie of 'n dogtertjie nie maar sommer net 'n Besige Bakie Blitzi. Die Blitzi's is orals...
Lees verder...
GR 7 KERKDIENS 2018
Download Name Play Track 1
PERSONEEL 2022
Laerskool Bakenkop is baie trots op hulle bekwame en opgeleide personeel op alle terreine. Hulle doen hulle werk met passie, trots en ywer! Elke leerder is vir hulle spesiaal. Druk die skakel om...
Lees verder...
SKOOLGELDE EN BANKBESONDERHEDE
Die skoolgeld vir 2022 was vasgestel op die Algemene Ouervergadering van 20 Oktober 2021. Druk hier om die skoolfooie vir 2022 te sien. Die bankbesonderhede is soos volg: Laerskool Bakenkop ABSA...
Lees verder...